Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden verhuur Gastenhuis “Sur Place” Carcès (VAR) Provence Per 1 september 2016.

1. ALGEMEEN
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn op de website www.surplace.nl bekend gemaakt. Op verzoek van de huurder kunnen deze ook per post worden toegestuurd.
1.2 Bij ondertekening of verzending per e-mail van het boekingsformulier verklaart de huurder akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. Van het volledig ingevulde en door huurder en verhuurder ondertekende boekingsformulier ontvangt de huurder een afschrift.

2. RESERVERING
2.1 U kunt telefonisch, schriftelijk of per e-mail reserveren. Genoemde wijzen van reserveren zijn definitief en bindend hetgeen betekent dat bij annulering na de reservering annuleringskosten van de huursom door u verschuldigd zijn. Er worden geen reserverings- /administratiekosten in rekening gebracht.
2.2 Reserveringen kunnen per week worden gedaan van zaterdag tot zaterdag.

3. HUUROVEREENKOMST/BETALING
3.1 Direct na reservering ontvangt de huurder het boekingsformulier met vermelding daarop van de totale kosten en het bedrag van aanbetaling van 30 % van de huursom.
3.2 Het resterende gedeelte van het huurbedrag (70% van de huursom) dient u uiterlijk 8 weken voor het betrekken van het gastenverblijf te voldoen.
3.3 Bij boekingen binnen 8 weken voor aanvang van de huurperiode dient de huurder het totaalbedrag in één keer te voldoen.
3.4 De huurovereenkomst is geldig nadat het boekingsformulier door de verhuurder en de huurder is ondertekend en het bedrag van de aanbetaling door de verhuurder is ontvangen. De aanbetaling dient binnen één week na ondertekening van het boekingsformulier te worden voldaan.
3.5 In de huursom zijn de kosten voor gebruik van (kook)gas, elektra, water, en internet begrepen.
3.6 Bij de huur is niet inbegrepen het gebruik van bed-, bad- en keukenlinnen. Dit dient door de huurder te worden verzorgd..
3.7 De kosten voor de verplichte eindschoonmaak zijn niet in de huursom begrepen.
Opmerking: Ondanks dat de verhuurder de eindschoonmaak verzorgt, verzoeken wij u vriendelijk bij vertrek het gastenverblijf en terrein netjes en opgeruimd achter te laten.

4. REIS- EN VERBLIJFSINFORMATIE
4.1 Na ontvangst van uw eindbetaling ontvangt u informatie over het gastenhuis. (adres van de woning, routebeschrijving, plattegrond Carcès,aankomsttijd enz.)
4.2 Het is niet toegestaan het gastenverblijf met meer of andere personen te betrekken dan is overeengekomen.
4.3 Het gastenverblijf dient door u met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond. Voor eventuele schade wordt de huurder volledig aansprakelijk gesteld.

5. AANKOMST EN VERTREK
5.1 Het gastenverblijf is bij aanvang van de huurperiode beschikbaar op zaterdag na 15.00 uur en bij vertrek op zaterdag tot 10.00 uur.

6. ANNULERING DOOR HUURDER
6.1 Annuleringen kunnen telefonisch, schriftelijk of per e-mail worden gedaan. Direct na opgave/ ontvangst zendt de verhuurder een annuleringsbevestiging.
6.2 Bij annuleringen gelden de volgende kosten voor de huurder: – tot 8 weken voor de aanvang van de huurperiode: 30% van de huursom. – vanaf 8 weken tot 4 weken voor de aanvang van de huurperiode: 75% van de huursom. – vanaf 4 weken tot de dag van aankomst: 100% van de huursom.
6.3 Bovenstaande kosten bij annulering gelden niet indien een vervangende huurder de boeking overneemt.
Opmerking : Wij adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten.

7. ANNULERING DOOR DE VERHUURDER
7.1 De verhuurder is gerechtigd het huurcontract als ontbonden te beschouwen in één van de volgende gevallen:
– de huurder heeft, ook na aanmaning, zich niet gehouden aan de overeengekomen betalingstermijnen.
– de huurvoorwaarden worden niet of onvolledig nagekomen. In elk van de genoemde gevallen blijft de huurder de volledige huursom verschuldigd.
7.2 In geval van annulering door overmacht zoals natuurramp, overstroming en andere calamiteiten waardoor het gastenverblijf niet meer naar behoren bewoonbaar is, overlijden van de verhuurder e.d. kan de verhuurder (plaatsvervangend) verhuurder de huur annuleren. De verhuurder zal het al betaalde gedeelte van de huursom terugbetalen. In beide gevallen doet huurder afstand van verdere rechten.

8. AANSPRAKELIJKHEID
8.1 Tijdens de overeengekomen huurperiode is de huurder volledig aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door huurder en/of medereizigers aan de woning en wat daartoe behoort.
8.2 De website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Mochten zich hierin desondanks onvolkomenheden bevinden, dan kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.
8.3 De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade, of letsel van welke aard ook tijdens of ten gevolge van het verblijf.
8.4 In geval van ongevallen in en rondom het huis kan de verhuurder niet aansprakelijk worden gesteld.
Opmerking: Wij adviseren u een adequate reisverzekering af te sluiten.
8.5 De verhuurder is niet aansprakelijk voor ongemakken en ter plaatse aangetroffen afwijkingen van het gehuurde, buiten schuld van de verhuurder.

9. BORGSOM
Bij betaling van het restantbedrag is een waarborgsom inbegrepen. De waarborgsom wordt in overleg met de huurder onder aftrek van de kosten ten gevolge van eventueel veroorzaakte schade, kosten voor breuk, beschadiging aan u terugbetaald.

10. ZWEMBAD
10.1 Het gebruik van het zwembad is te allen tijde voor risico van de huurder. De eventuele aanwezigheid van een beveiliging in het zwembad of rondom het zwembad mag nooit als substituut worden gezien van de supervisie van de ouders voor hun kinderen. De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gehouden voor ongelukken in het zwembad.
10.2 Het zwembad wordt door of namens de verhuurder doorgaans in de maand april in gereedheid gebracht en is in de regel daarna van medio mei tot eind september te gebruiken.
10.3 Alleen personen die kunnen zwemmen, mogen zich in het zwembad bevinden. Vooral in en bij het zwembad dient men attent en voorzichtig zijn met kinderen.
10.4 Uit oogpunt van hygiëne zijn huisdieren niet in het zwembad toegestaan.
10.5 De beheerder controleert regelmatig de kwaliteit van het zwembadwater en maakt het zwembad schoon. Gedurende het schoonmaken van het zwembad kan men niet in het zwembad verblijven.

11. HUISDIEREN
11.1 In overleg met de verhuurder is het toegestaan huisdieren mee te nemen.
11.2 De verhuurder is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade en/ of letsel welke aan derden of hemzelf door huisdieren wordt veroorzaakt.
11.3 Ingeval na overleg huisdieren zijn toegestaan zal de huurder er voor zorgen dat geen vervuiling van het gastenverblijf en/ of terrein plaatsvindt.

12. TERREIN EN BUITENVERLICHTING
Wij verzoeken u ‘s avonds/’s nachts en bij uw afwezigheid de toegangspoort af te sluiten en de buitenverlichting te doven. (behoudens de verlichting achter en naast het huis waarvan de lampen geschakeld staan op een bewegingsmelder)

13. KLACHTEN/ VRAGEN/ VERTREK
13.1 Indien u klachten of vragen heeft kunt u de verhuurder of de beheerder bellen.
13.2 De huurder dient tijdig aan de beheerder het tijdstip van vertrek te melden. Een vroegtijdig vertrek, zonder voorafgaand overleg en wederzijdse overeenstemming ontslaat de verhuurder van iedere verplichting tot schadeloosstelling.

14. BEREIKBAARHEID TIJDENS REIS EN VERBLIJF
14.1 De verhuurder is als volgt bereikbaar:
Nederland·: 0344 – 612102/ mobiel 0651- 44 94 78
Frankrijk : 00 33(0) 494 04 59 13 ( Sur Place)
e- mail : rasing@wxs.nl
14.2 Bereikbaarheid huurder: Voor een goede bereikbaarheid ook tijdens uw reis en verblijf verzoeken wij u op het boekingsformulier uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres op te geven.